Kamis, 02 Januari 2014

CB 150 R vs Viktion 150 old, NVL150 vs CB hornet 100

jiplak menjiplak akankah sudah budaya
 CB 150 itu njiplak V-ixion lama, 
 new V-ixion  njiplak CB Hornet

coba lihat CB 150 R vs Old V-ixion:
CB 150 Rvvs V-ixion Lama
CB 150 R vs V-ixion Lama
Nah beriktunya bandingkan buntut CB Hornet 1000 dengan buntut New V-ixion!

Hornet vs Vixion
Hornet vs Vixion